facebook youtube rss
2015. máj. 21. | 11.46

750 éve született Dante Alighieri

Dante Alighieri itáliai költő, filozófus, az olasz és a világirodalom nagy klasszikusa Firenzében, 1265. május második felében született. Társadalmi hatása már életében is széles körű volt, köszönhető volt ez annak, hogy eltért a humanizmus nyelvétől, a latintól, s inkább a hétköznapi ember nyelvén, anyanyelvén, olaszul írta műveit. Életműve rendkívüli mértékben komplex: összegzi kora tudományának, teológiájának, poétikájának, kultúrájának, hiedelmeinek és társadalmának szinte minden aspektusát. Jelentősége a világirodalomban csak Shakespeare és Goethe művészetéhez mérhető. Nagy műve, az Isteni Színjáték a középkor szellemiségének foglalata, egyúttal a művészeti újkor eszméinek csíráit is hordozza. Elsőként Boccaccio örökítette meg példaképének pályáját az 1360 táján írt Kis értekezés Dante tiszteletére című munkájában. Ravennában, 1321. szeptember 14-én halt meg.

 

Gyermek- és ifjúkor

Pontosan nem tudni, hogy Dante, 1265 májusának második felében melyik napon született Firenzében. Apja, Alighiero Dante jogtudósként tevékenykedett, édesanyja Bella Scolaro még Dante gyermekkorában meghalt. Iskolai tanulmányait ferences rendi, illetve egy dominikánus iskola keretei között végezte. Szinte hihetetlennek tűnik, de egy kilenc éves korban megszülető szerelem egész életre meghatározó élménnyé vált Dante számára, mely mindvégig megmaradt plátói kapcsolatnak. A nyolcesztendős fiatal lány Folco dei Portinari leánya, Beatrice volt. Ez a mély érzés akkor sem múlt el, amikor szülei kényszerházasságba kényszerítették Beatricet. Dante későbbi házastársát is a szülei választották ki még 12 éves korában. 1290-ben, huszonnégy esztendősen váratlanul életét vesztett Beatrice, ami mélyen megrendítette Dantét. Egyetemi tanulmányait Bolognában folytatta, figyelme itt fordult az irodalom felé, s érdeklődése elsősorban latin költőkre, mindenekelőtt Vergiliusra irányult. Az 1290-es évek közepére tehető házasságkötésének időpontja, ekkor vette feleségül Gemma Donatit, azt a lányt, akit szülei szemeltek ki számára még évekkel korábban. A házasságból három gyermek született, két fiú, Pietro és Jacopo és egy leány, Antonia.

 

Az új élet (La Vita Nouva)

Gyermekkora legmeghatározóbb élményét Vita Nouva (Az új élet) című verses regényében örökítette meg. A Beatrice-szerelem lírai dokumentuma ez a versekből, a versek keletkezési körülményeit taglaló és az azokat értelmező prózai részekből álló mű. Felfedezhetők benne a lovagi költészet hagyományai, az imádott nő eszményítése, de az egyéni érzelem frissessége árad a versekből. A szerelem nyílt vállalása a polgári életforma hagyományaival szemben már a reneszánsz életérzést sugallja. Beatrice alakjában eszményített, angyali tökéletességű nőt teremt, bizonyítván, hogy az isteni kegyelem folytán a földi lét is megközelítheti az égi értékrendet. Dante ezzel a művével megteremti a lírai önéletrajz, a verses memoár hagyományát.

Dante első találkozása Beatricével a Ponte Santa Trinita hídnál, Henry Holiday olajfestménye

Politika és közügyek

Az 1290-es évek közepétől élénken érdeklődött szülővárosa közügyei iránt. 1300 nyarán már elérte a legmagasabb firenzei rangot, a priori címet viselhette. Danténak meggyőződése volt, hogy Firenze szabadságát mindenekelőtt a pápák fenyegetik, ennek ellenére a következő esztendőben kénytelen volt követségbe menni Rómába, VIII. Bonifác pápához. Látogatása alatt elfoglalták Firenzét, Dante házát megrohamozták és kifosztották. Sohasem térhetett vissza szeretett szülővárosába, pénzbírságra és száműzetésre ítélték. A politikai demagógia eszközétől sem riadtak vissza a hatalom birtokosai: azt az embert, akinek minden erőfeszítése arra irányult, hogy a város belső békéjét megőrizze, azzal vádolták, hogy részt vett Firenze békéjének megzavarásában. Családja Firenzében maradhatott, a felesége rokoni kapcsolata miatt nem érte őket bántódás. Később az ítéletet máglyahalálra változtatták.

Luca Signorelli Dante freskója

Száműzetés

Elkezdődött Dante életének második szakasza, száműzetésének ideje, az örök várakozásé, hogy hazatérhet-e valaha és a vágyakozás ideje, hogy ne Firenze város szégyenének tekintsék, hanem dicsőséget hozó, babérkoszorúra érdemes költőnek. Dante Veronába menekült, majd Bolognába, később Padovába ment. Egyes források szerint Párizsba költözött. 1316-ban visszautasította az amnesztiát, amely megalázó feltételek mellett engedte volna meg, hogy visszatérjen szülővárosába. Később ismét Veronába, majd Ravennába költözött, ahol valószínűleg találkozhatott családjával. Mindkét városban elmélyülten dolgozott az Isteni Színjátékon.

Domenico Peterlini: Dante száműzetésben

Értekezések, filozófiai költemények

A Vendégség négy értekezés és filozófiai költemény gyűjteménye. Egyik fontos gondolata, s ez már a humanista szellem kifejeződése, hogy az embert nem a születéssel szerzett előjogok teszik nemessé, hanem cselekedetei, a virtus. A latin helyett Dante az olasz nyelvet használta, mert úgy gondolta, hogy ennek segítségével az ismeretek szélesebb körben válnak birtokba vehetővé. A nép nyelvén való ékesszólás értekezésében költészettani és stilisztikai nézeteit foglalta össze a nyelv eredetéről, történetéről, a tájnyelv szerepéről. Az egyeduralom (De Monarchia) című művében politikai bölcseletét fejti ki, melynek lényege, hogy a világ jólétéhez a világi egyeduralom szükséges, ezt bizonyítja az ókori Róma példája.

Isteni Színjáték

Az Isten Színjáték az irodalom gótikus katedrálisa, a középkor szellemiségének foglalata, határkő a művészet történetében, benne gyökerezik a humanista szemlélet, mely nélkül nem bontakozhatott volna ki a reneszánsz sem. Eredeti címe Comoedia, azaz Színjáték, amelyhez a Divina – Isteni – jelzőt Boccaccio nyomán az utókor illesztette hozzá, kifejezve a tiszteletet. A keresztény középkor világképében a túlvilág három egységre oszlik. A Pokol Lucifer és az ördögök világa, a sötétség és a reménytelenség birodalma, ahonnan nincs szabadulás. A Purgatórium a megbékélés világa, ahonnan a csekély vétséget elkövetők bűnös lelke a megtisztulás után a paradicsomba jut, ahol az üdvözültek vannak angyalokkal együtt Isten színe előtt. A mű Dante víziója, látomása arról a különös útról, amelyet ő maga tesz meg a túlvilág e három tartományában. 1300 nagycsütörtökének éjjelén Dante és a példaképe, Vergilius útra kelnek, hogy a Poklon és a Purgatóriumon keresztülvezető útjuk végén eljussanak a Paradicsomba, ahol Dante felemelkedhet és üdvözülhet szeretett Beatricéje oldalán. A három szerkezeti egység egyenként 33 énekből áll, s mindhárom a csillagok szóval fejeződik be. Az egész tercinákból épül fel, azaz három soros egységekből épül fel, melyek láncrímekből állnak. A mű befejezésében Dante eljut Isten színe elé.

Az Isteni Színjátékot kezében tartó Dante (freskó)

A Pokol a legzordabb a három helyszín közül, rettenetes tűz, viharoktól tépett táj, káromkodás, szitkozódás, jajveszékelés mindenütt. A bűnösök személyiségük börtönébe vannak bezárva, így sosem szabadulhatnak onnan. Hittudományi műveltsége és erkölcsi érzéke alapján rangsorolja a bűnöket, ezek képezik a Pokol beosztásának alapját. Kilenc, egyre szűkülő kör alkotja az örök szenvedés birodalmát, s ezek a körök néha alkörökre vagy bugyrokra tagolódnak. Ahogy haladunk lejjebb, egyre súlyosabb bűnök elkövetőivel találkozunk, azaz találkozik Dante és Vergilius. A két vándor ezután átlépve a Föld középpontján, a Purgatóriumban folytatja útját, mely a Pokolhoz hasonlóan épül fel, de annak tölcsérszerű formáját talpára állított piramis váltja fel. Ahogy haladnak felfelé, egyre kisebb bűnök elkövetőivel találkoznak. Itt a büntetésnek és a bűnhődésnek megváltó ereje van, mert az itt szenvedők várhatják, hogy az Utolsó Ítélet napján véget érnek szenvedéseik és csatlakozhatnak az üdvözültek táborához a Paradicsomba. A Purgatórium hangulatát a béke és a reménykedés szelleme határozza meg, a lelkek már elfordultak a bűneiktől és vágynak az ígért örök boldogságra. A Purgatórium és a Földi Paradicsom határán Dante és Vergilius elválnak egymástól, innen Beatrice vezeti tovább a költőt. Dante megmerítkezik az Eunoé vizében és megtisztulva lép ki a habok közül, hogy folytassa útját örök szerelme oldalán. A Paradicsomban Dante égi hölgye, Beatrice oldalán végigjárhatja az égi szférákat az alacsonyabb egektől az istenség székhelyéig. Dante költői eszközökkel mutatja be a teljes teológiát, ugyanakkor mondanivalójába beleszövi a korabeli Itália erkölcsi problémáit: a belső megosztottságot, a pártharcokat, a nyomort, az uralkodó körök erkölcstelenségét és gyávaságát, a pápaság és a császárság közti ellentétét, az egyházban és különösen annak fejében megmutatkozó súlyos hiányosságokat. A mű befejezésében Dante eljut az Isten színe elé. A csodás látomás azonban nem Beatrice segítségével tárul fel, hanem Szent Bernát vezetésével. A költő útja jelképesen a tévelygő keresztény lélek útja az üdvözülésig. Dante a hosszú vándorútja végén megismerheti a tökéletes, teljes szeretetet.

„Csüggedtem volna, lankadt képzelettel
de folyton-gyors kerékként forgatott
vágyat és célt bennem a Szeretet, mely
mozgat napot és minden csillagot”

„Kérd vissza Dantét!”

Dante 1321. szeptember 13-án halt meg, Ravennában temették el. Szarkofágján a sírvers egyik sora így szól: „Hálátlansággal fizetett meg néki Firenze”. Boccaccio Dante-életrajzában keserű hangon szólítja meg városát: „Kérd vissza Dantét!” De csak jóval később, 1396-ban hangzik el először hivatalosan óhaj a szülőváros részéről, hogy holtában visszakaphassa híressé lett szülöttét, s aztán többször is megismételték a kérést, de Ravenna sohasem volt hajlandó lemondani róla. Ott alussza örök álmát a költő a San Piero Maggiore templom oldalkápolnájában.

Dante sírja

Dante-szonáta

Liszt Ferenc 1837 és 1839 között párjával, Marie d’ Agoult grófnéval utazgatott Itáliában, s ezekből az úti élményekből zongorára írt darabok születtek. A mű első vázlatai 1837-ben, a Comói-tó partján, Bellagioban keletkeztek Dante Isteni Színjátékának hatására, amely Liszt egyik alapvető irodalmi élményének számított. A téma annyira fontos volt számára, hogy később, 1855–1856-ban szimfóniát is írt belőle. A Dante-szonáta a pokol démoni ábrázolása, a mű azonban mégis a fenséges megtisztultság hangján ér véget. A videón Gustav Doré, francia illusztrátor 1861-ben készült képeit láthatjuk.

A budapesti Dante-kódex

1982 és 1991 között az Országos Széchenyi Könyvtárban a „Corvina program” keretében 35 kódexet restauráltak, ezek közül az utolsóként elkészült, egyik legértékesebb kötete a Dante-kódex volt. A gazdagon illusztrált, pergamenre írott Divina Comoedia (Isteni színjáték) az 1330-as évek végén, az 1340-es évek elején másolták Velencében. A kézirat 82 számozott lapból és néhány üres előzéklapból áll, a 36. oldalig illusztrált, azután csak a tervezett jelenetek vázlatos tollrajza látható, illetve a képek számára kihagyott, aláírt szöveg utalt az oda festendő jelenetek témájára. Az 1965-ben kiadott Divina Comoedia tartalmazza a budapesti Dante-kódex miniatúráinak reprodukcióit.

Dante-kódex

Források:
Beöthyné Kozocsa Ildikó: A budapesti Dante-kódex restaurálása. In: Fehrentheil Henriette (szerk.): Scripta Manent: A papír- és könyvrestaurálás műhelytitkai. Budapest: Papír- és Nyomdaipari Egyesület, 1998. p. 11-17.
Hamar Péter (összeáll.): Dante Alighieri életútja. In: Dante, Petrarca, Boccaccio: A kora reneszánsz irodalmai. Budapest: Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, 1998. p. 21-35.
Dante Alighieri wikipédia

Képek:
Dante Alighieri
La Vita Nuova
Dante első találkozása Beatricével
Luca Signorelli Dante freskója
Domenico Peterlini: Dante száműzetésben
Az Isteni Színjátékot kezében tartó Dante
Dante sírja
Dante-kódex

 

 

Tovább a kategóriában: « THOMAS MANN RÉBER LÁSZLÓ »

Közérdekű

Kapcsolat

Cím:
Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Postacím: 7401 Kaposvár Pf.: 16.

Telefon:
82/505-936 – Olvasószolgálat, információ
82/505-934 – Kiss Gábor könyvtárigazgató
82/505-800/1307 m. vagy 1308 m. könyvtárközi kölcsönzés
82/505-935 – Fax

E-mail:
lib [KUKAC] ke [PONT] hu • kvtkozi [KUKAC] ke [PONT] hu (könyvtárközi kölcsönzés)

facebook youtube rss

Megközelíthetőség

Írjon nekünk!

© 2018 Kaposvári Egyetem • Egyetemi Könyvtár. Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat

0
megosztás